co2

CO2 en CO2 prestatieladder Croonwolter&dros

Energiebesparing en terugdringing van CO2-emissie is van wezenlijk belang voor een beter milieu en beheersing van klimaatverandering. Croonwolter&dros neemt de verantwoordelijkheid voor het besparen van energie en het beperken van CO2-emissie ook in haar eigen bedrijfsvoering. Wij voeren hiervoor een meerjarenbeleid. Energiebesparing en reductie van CO2-emissie maken daar deel van uit. Per half jaar vindt een evaluatie plaats waarbij de verschillende energiebesparings- en CO2 reductiemaatregelen die zijn genomen, tegen het licht worden gehouden en worden getoetst op effectiviteit.

(U vindt naast onderstaande gegevens en documenten meer informatie over ons CO2-beleid op de SKAO-pagina van Croonwolter&dros.)

Actieve deelname aan sector- of keteninitiatief op het gebied van CO₂-reductie

CO2 strategie en reductie doelstellingen scope 3 (5.B.1)

Deelname aan CO2-reductieprogramma's van overheid of NGO (5.C.1)

Actieve deelname opzetten sectorbreed CO2-reductieprogramma (5.D)