Samen bouwt het beter

RWZI's klaar voor de toekomst

De rioolwaterzuiveringensector is volop in beweging! Ontwikkelingen volgen elkaar snel op. De sector is dringend op zoek naar nieuwe, verbeterde technologieën voor het zuiveren van rioolwater en het duurzaam verwerken van slib. De huidige installaties zijn vaak verouderd en voldoen niet meer aan huidige en toekomstige eisen. Voorbeelden van die eisen zijn het kunnen opvangen van hoge piekbelastingen door klimaatverandering, het kunnen verwijderen van ongewenste microverontreinigingen vanuit de landbouw, industrie en door drugs- en medicijngebruik, het voldoen aan nieuwe, scherpere KRW-wetgeving en aan de ambitieuze opgave vanuit  energietransitie en duurzaamheid.

De Water Zuiveringen Alliantie [WZA] speelt op een unieke manier in op deze ontwikkelingen. Wij zijn een duurzame vaste samenwerking bestaande uit Croonwolter&dros, MobilisRWBTAUW en Sweco. Als onafhankelijke systemintegrator richten wij ons op de gehele levenscyclus van een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Over het gehele spectrum van circulair bouwen: vanaf initiatief tot en met sloop en hergebruik. Best-for-project staat altijd centraal bij de WZA met als resultaat het verkorten van doorlooptijden en de laagst mogelijk Total Cost of Ownership.

Het spectrum aan toegepaste technieken is breed: van traditionele biologische waterzuiveringen met het actiefslibproces tot aan nieuwe technologieën zoals de Nereda® en de ICEAS. Zo hebben wij bijvoorbeeld een nieuw, succesvol en modulair concept mee helpen ontwerpen en realiseren onder de naam: “Verdygo”. Hiermee kunnen waterschappen sneller bouwen en zijn eerder gereed voor de toekomst. Door de modulenbibliotheek en de standaarden is het tevens een kleine stap naar het invoeren van Smart Asset Management.

WZA heeft een landelijke dekking en brengt kennis en ervaring in en combineert deze met een regionale klantgerichte aanpak, door samenwerking met lokale bedrijven.

De partijen binnen WZA hebben een lange staat van dienst in de watermarkt. Hebben alles is in huis om van uw project een groot succes te maken. Of het nu gaat om renovatie of om een complete nieuwbouw van een rioolwaterzuivering. Bij voorkeur in bouwteam verband. Dan komt onze kracht het beste naar voren! Daarbij zijn we ons er van bewust, dat het zuiveringsproces altijd door moet gaan gedurende het bouwproces.

 

INTEGRAAL SAMENWERKEN. MAAR DAN OOK ECHT EN BREED

Het ontwerpen, bouwen, organiseren en beheren van waterzuiveringsprojecten betreft lange trajecten. Ze vergen het nodige van uw organisatie en vereisen zeer specialistische kennis.

 Mobilis realiseert als integrale civiele bouwer de waterzuiveringen, en neemt het integrale projectmanagement voor haar rekening.

Croonwolter&dros is de partner voor de industriële automatisering en de elektrotechnische installaties. Daarnaast realiseren wij steeds meer ICT toepassing zoals het landelijk in de zuiveringenmarkt toegepaste Z-info systeem. Ook Smart Asset Management hoort bij ons dienstenpakket.

Advies- en Ingenieursbureau TAUW is de partner voor het ontwerp en de voorbereiding van de rioolwaterzuiveringsinstallaties . Neemt het water-technologisch ontwerp voor haar rekening en is actief over de hele keten van het afvalwater.

RWB Water is de werktuigbouwkundige partner voor maatwerk in de watersector. Of het nu gaat om de behandeling van drink- , proces-  of afvalwater. RWB heeft alle kennis in huis om efficiënte en duurzame oplossingen te bieden.

Ingenieursbureau Sweco is de partner voor de multidisciplinaire ontwerpvoorbereiding. Het werk van Sweco strekt zich uit van waterkwaliteit, -transport, -veiligheid tot -zuivering. Door slim naar ruimte- en energiegebruik te kijken, of nieuwe technologieën in te zetten. Van waterwinning voor drinkwaterproductie tot het lozen van gezuiverd rioolwater.

Samen zorgen we dat het werkt.

Unieke samenwerking

De WZA heeft een unieke manier van samenwerken met de opdrachtgever ontwikkeld. Die laat zich nog het beste omschrijven als een bouwteam met een transparante “openboek” methode. De essentie van die integrale samenwerking is het letterlijk verbinden van onze mensen en teams met de mensen en teams  van onze klanten. Om u tijdens alle fases van het project en proces vroegtijdig van onze meerwaarde te laten profiteren.

De grote bouwopgave de komende jaren vraagt om intensieve samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, bij voorkeur in een bouwteam dat is gericht op de lange termijn. Een raamcontract is daarvoor de geëigende samenwerkingsvorm. Met daarin afspraken over de samenwerking op het gebied van veiligheid, innovatie, standaardisatie, inzet van elkaars specialistische medewerkers, de aan te houden kostenstructuur en de wijze van beheersing van risico’s en kosten. Dit alles op een volledig transparante wijze; onze “openboek” methode. Zo loont het om serieus in elkaar te investeren. Door elkaar te vertrouwen en ruimte te geven, creëren wij structureel ruimte voor optimalisaties: gezamenlijke oplossingen, verbetering van proces en product en mogelijke standaardisaties. Dat leidt tot meer kostenreductie en een significante doorlooptijdverkorting.

Een aantal belangrijke voordelen:

  • Kennisopbouw meenemen naar de toekomst
  • Maatwerk in expertise en capaciteit
  • Focus op total cost of ownership (TCO)
  • Samenwerken op basis van gelijkwaardigheid en elkaar aanvullen
  • Acties vanuit kansen en op basis van vertrouwen
  • Risicobeheersmaatregelen delen

We vertellen u hier graag meer over.

SMART ASSET MANAGEMENT: NOODZAKELIJKE VERVOLGSTAP IN MODULAIR BOUWEN

Smart asset management begint voor ons al bij het ontwerp van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Wij ontwerpen in standaard modulaire bouwblokken. En denken goed na over de kritische assets en benodigde assetdata. De eerste stap in een plan-do-check-act cyclus om de installatie continu gedurende de levenscyclus goed te beheren en te verbeteren. De ontwerpdocumentatie wordt gedurende het ontwerpproces op een slimme manier, digitaal opgebouwd en gestructureerd. Na de ingebruikname is deze makkelijk te ontsluiten en bij te werken. Waardoor deze ontwerpdocumentatie gedurende de levenscyclus congruent blijft met de fysieke installatie.

NAAR VOORSPELBAAR ONDERHOUD

Zodra de rioolwaterzuivering in bedrijf is genomen, wordt de sensordata opgeslagen in een database. Deze data wordt met behulp van kunstmatige intelligentie omgezet in relevante informatie over het functioneren en de conditie van de asset. Het functioneren en de conditie van de complete zuivering hebben we zo direct in beeld. Ons technisch beheersysteem geeft aan wanneer welke asset of module onderhoud nodig heeft. Preventief en correctief onderhoud wordt daarmee meer en meer voorspelbaar onderhoud. Resultaat: minder brandjes blussen. We voeren het onderhoud uit op het juiste moment om te voorkomen, dat er iets kapot gaat en om kostenverspilling tegen te gaan. 

De plan-do-check-act cyclus is volledig gesloten zodra de assetdata ook wordt gebruikt in de doorontwikkeling van volgende installaties en modules. In deze leercyclus worden rioolwaterzuiveringsinstallaties op termijn volledig voorspelbaar en worden uw assets optimaal ingezet. Met maximale beschikbaarheid, tegen zo laag mogelijke kosten.

INNOVATIEVE OPLOSSINGEN BINNEN ELKE SPECIFIEKE BEHOEFTE

De WZA ontwerpt voor u innovatieve oplossingen die aansluiten bij elke specifieke behoefte tot en met de situatie waarin vanuit één controlekamer alle processen, van meerdere locaties, centraal worden bediend en gestuurd. Duurzaam en veilig.

Z-INFO: DE STANDAARD IN DE ZUIVERINGSWERELD

Onze langjarige samenwerking met de waterschappen leidde tot de ontwikkeling van het informatie- en rapportagesysteem Z-info, dat inmiddels de standaard is in de zuiveringswereld. Z-info verwerkt alle ongestructureerde data van bijvoorbeeld debieten, monsternames, energieverbruik en slibtransporten en verwerkt deze  tot presentabele informatie en rapportages op maat.

MODELPROJECT: WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG

Onze BouwteamPlus-aanpak voeren wij in de meest brede zin uit voor Waterschapsbedrijf Limburg (WBL). Zowel voor onze opdrachtgever als onszelf is het qua integraliteit een modelproject. Wij bouwen met twee collega-bouwbedrijven de komende jaren voor WBL een aantal RWZI’s en daaraan gerelateerde projecten in de hele provincie. We zijn daarbij al vroegtijdig in het bouwteam betrokken. Als opdrachtnemer trekken wij het bouwteam dat doorloopt tot en met de realisatiefase.

De kracht van integraal samenwerken

Onze oplossingen

Aan de slag met Water?

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op!