"Van slagboom tot slagboom"

Croonwolter&dros voert Tunnel Onderhoud Prestatiecontract II uit

juli 2022

In 2015 heeft Rijkswaterstaat de contracten getekend voor het vast onderhoud in dertien tunnels in Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Holland. Dit gebeurt met prestatiecontracten, gebaseerd op risico gestuurd beheer en onderhoud. Deze vernieuwde prestatiecontracten zijn een volgende stap in het proces om naast de uitvoering van werkzaamheden ook het onderhoudsmanagement aan opdrachtnemers op te dragen. Inmiddels zitten de 'TOP I' contracten erop en is 'TOP II' aan de beurt.

Croonwolter&dros is onder deze vlag de komende vijf jaar verantwoordelijk voor het onderhoud van een zestal tunnels in Zuid-Holland waarbij de focus ligt op optimaliseren en verduurzamen, op weg naar 2030.

Aantoonbare energiebesparing van 25%

Remmy Uffen, Manager Commercie & Tendering bij Croonwolter&dros: "Wij nemen een tunnelareaal over, dat op leeftijd is. Samen met Rijkswaterstaat en de ketenpartners gaan we de beschikbaarheid optimaliseren en de tunnels verduurzamen, zodat we na 5 jaar een energiebesparing van 25% kunnen aantonen. Dat is onze doelstelling, de tunnels worden beter dan het origineel." Arjan Paardekoper, Projectmanager TOP II bij Croonwolter&dros, vult aan: "Wij hebben zes tunnels in regio Zuid-Holland in beheer gekregen en zijn in november 2021 gestart met het onderhoud. Ter voorbereiding hebben we alle tunnels getoetst door een energiemonitoring uit te rollen. Dat geeft ons inzichten in het energieverbruik nu en bepaalt welke innovaties we gaan inzetten, ontwikkelingen die voortkomen uit de bouw van nieuwe tunnels."

Het contract tussen Croonwolter&dros en Rijkswaterstaat richt zich onder andere op de ambitie dat de objecten in 2030 energieneutraal zijn. "Ons contract met Rijkswaterstaat duurt 5 jaar, dus wij gaan hier de eerste stappen in maken", aldus Uffen. "Dat brengt de vraag met zich mee hoe we invulling gaan geven aan risico gestuurd en voorspellend onderhoud. Het hoofddoel is daarbij om geen ongeplande niet-beschikbaarheid meer te hebben. Dus geen technische storingen die leiden tot afsluiten van de tunnels. Daartoe gaan we faalmechanismen in kaart brengen en criteria vaststellen voor onderhoud op precies de goede tijdstippen. Dus niet te vroeg, maar wel ruim voordat een faalmoment gesignaleerd wordt." Croonwolter&dros zal binnen dit project processen optimaliseren, een aanzienlijke energiereductie bewerkstelligen, predictive maintenance (voorspellend onderhoud) uitvoeren en het omgevingsmanagement voor haar rekening nemen. Uffen: "In de praktijk komt dat op diverse fronten neer op 'minder hinder door voorspelbare prestaties'."

"Door standaardisering en de invoering van een materialenpaspoort kun je de voorraad reservematerialen drastisch omlaag brengen".
Remmy Uffen, Manager Commercie & Tendering

Integreren oude en nieuwe data

Binnen de scoop van de onderhoudscontracten zit een aantal vervangings- en verduurzamingswerkzaamheden. "Met het aanbrengen van ledverlichting in tunnels pluk je het laaghangende fruit al voor een groot deel", vertelt Paardekoper. "Rijkswaterstaat heeft twintig tunnels in onderhoud en vier in aanbouw. Van die twintig tunnels heeft Croonwolter&dros momenteel meer dan de helft in onderhoud. Dit geeft de kans om innovaties breder uit te rollen. Zo staat het optimaliseren van de tunnelventilatie hoog op de lijst. Bij vervanging van onderdelen kijken we naar wat we kunnen standaardiseren en we voeren een materialenpaspoort in. Daar heeft Croonwolter&dros ruimschoots ervaring in." Uffen voegt toe: "Door standaardisering en de invoering van een materialenpaspoort kun je de voorraad reservematerialen drastisch omlaag brengen. Onderhoud kun je optimaliseren door 'just in time' te werken via een innovatieplatform. Rijkswaterstaat heeft binnen TOPII drie percelen voor onderhoud als het om tunnels gaat, waarvan wij er één onder onze hoede hebben nu. Door onze kennis te delen met de andere opdrachtnemers kunnen we van elkaar leren. Daar hoort ook het beschouwen van reeds aanwezige data bij en de op papier aanwezige kennis integreren in de huidige datastroom. Het zijn tunnels op leeftijd, met de nodige documentatie op papier. Oude data is net zo waardevol als nieuw gegenereerde data, als zij op de juiste manier geanalyseerd wordt." Paardekoper vult aan: "Om een voorbeeld te noemen: we analyseren momenteel storingsdata van jaren terug."

"Soms houden we ook de groenvoorziening bij, zoals bij de tweede Heinenoordtunnel. Daar houden we rekening met het ecologisch milieu van de tunnel, we spreken dan over complete parken met bomen en bosschages die we onderhouden."
Arjan Paardekoper, Projectmanager TOP II

Meer doen dan gevraagd wordt

Met een doelstelling van 25% energiebesparing na 5 jaar ligt de lat hoog. Paardekoper omschrijft het werk dan ook als een continu proces van innovatie: "Elke dag komen er nieuwe innovaties binnen, die we stuk voor stuk beoordelen op toepasbaarheid. Ja, de lat ligt hoog, want een kwart energiebesparing en een bijbehorende beperking in CO2-uitstoot is meer dan er gevraagd wordt. Als we de ketenpartners hierin betrekken is dit haalbaar. We selecteren om die reden onze onderaannemers ook op duurzaamheid en kwaliteit.”

In en om de tunnel

Anders dan de titel "van slagboom tot slagboom" doet vermoeden, breiden de werkzaamheden zich in sommige gevallen ook uit in de periferie van een tunnel. Uffen schetst: "Putten en kolken hebben we bijvoorbeeld ook in onze scope. We inspecteren het asfalt en doen onderhoud aan de hemelwaterafvoersystemen." Paardekoper voegt toe: "Soms houden we ook de groenvoorziening bij, zoals bij de tweede Heinenoordtunnel. Daar houden we rekening met het ecologisch milieu van de tunnel, we spreken dan over complete parken met bomen en bosschages die we onderhouden."

Tot besluit zegt Uffen: "De basis waarop we dit allemaal kunnen doen is onze eigen kennis, die van onze ketenpartners en de bereidheid om alles wat we weten te delen. Door met elkaar meer te weten, kunnen we onze kennis toekomstbestendig bundelen en inzetten. Alleen zo halen we onze maatschappelijke doelstellingen."

Stuur verhaal door