Samen creëren we vooruitgang

Jaarboek GWW-Bouw - december 2022

PFAS, stikstof, Chroom VI, corona, de oorlog in Oekraïne… Onvoorziene gebeurtenissen resulteren telkens in een nieuwe werkelijkheid. Met een adaptieve houding én de focus op samenwerken is Croonwolter&dros in staat om hier op een constructieve manier uit te komen. Samen met opdrachtgevers, met partners en met de omgeving. Want, alleen samen creëren we vooruitgang.

De infrasector staat de komende jaren voor een enorme vervangings- en renovatieopgave van kunstwerken en objecten die in de jaren zestig en zeventig zijn gebouwd, begint Remmy Uffen, Manager Commercie & Tendering Infra bij Croonwolter&dros. “Voor de installaties, ons vakgebied, betekent het vaak een vervanging. Hetgeen in het verleden is afgesproken of bedacht is vaak niet meer representatief, los nog van de vele externe factoren en invloeden. Het vraagt van alle partners een bepaalde wendbaarheid om de veranderende omstandigheden gezamenlijk het hoofd te bieden. Juist dat maakt de infrasector tot een hele interessante markt richting de toekomst. Daarbij hanteren we de filosofie om wat groen is, groen te houden en al het grijze intelligenter te maken met onze technologie.”

2-fasen aanpak

Croonwolter&dros heeft volgens Celeste Martens, Manager Technologie & Ontwikkeling, mensen in dienst met de juiste competenties die aansluiten bij de veranderende vraag. “Inhoudelijk deskundigen die niet met oogkleppen op alleen naar de techniek kijken, maar die ook het belang van de stakeholders en de omgeving op waarde weten te schatten. En op het juiste moment het gesprek daarover voeren. Om op die manier gezamenlijk tot een weloverwogen oplossing te komen en te streven naar een goede balans van de risico’s.” Een mooi voorbeeld daarvan is de 2-fasen aanpak voor het onderhoud en de renovatie van Tunnel Swalmen en de Roertunnel in de A73 volgend jaar zomer. Voor het ontwerpproces trekt Croonwolter&dros gezamenlijk op met de opdrachtgever. “Omdat we reeds het reguliere onderhoud verzorgen, kunnen we onze praktijkervaring inbrengen om de juiste keuzes te maken in het ontwerp”, zegt Uffen. “Eerst gezamenlijk het ontwerpproces doorlopen, zorgt voor een evenwichtigere verdeling van de risico’s. Bovendien kan met die data de eerder voorziene aanpak voor realisatie worden bijgesteld.”

“Wij zijn we ons heel bewust dat onze inspanningen, vooral bij grootschalige vervangingsoperaties, verstorend zijn voor de doorstroming. Daarom doen we er alles aan om dat tot een minimum te beperken".
Celeste Martens, Manager Technologie & Ontwikkeling

Competenties

Innovatie is alleen succesvol als wij iets maken waar de opdrachtgever bereid is voor te betalen, benadrukt Martens. “Wanneer is dat het geval? Als we op een duurzame manier invulling geven aan de behoefte. Het in kaart brengen van die behoefte is dus cruciaal en vereist een optimale samenwerking.” Toekomstige vraagstukken, al dan niet als gevolg van onvoorziene gebeurtenissen, vereisen andere competenties, vult Uffen aan. “Competentie is een combinatie van kennis, houding en gedrag. Vanuit onze organisatie zetten we daarom meer in op een veranderende houding en gedrag van onze mensen, met vooral meer empathie. Meer vraag gerelateerd, dan aanbod gestuurd. We denken niet alleen vanuit de techniek, maar vooral over hoe onze installaties integraal bijdragen aan het presteren van een kunstwerk.” Martens: “Daarnaast zijn we ons heel bewust van het feit dat onze inspanningen, vooral bij grootschalige vervangingsoperaties, verstorend zijn voor de doorstroming. Daarom doen we er alles aan om dat tot een minimum te beperken, waarbij we soms zelfs de afweging maken om bepaalde installaties pas in een later stadium te vervangen. Het vraagt om een optimale afstemming met alle belanghebbenden. Ook dat is samenwerken.”

Stuur verhaal door