Eén team werkt aan Tilburgse waterzuivering: ‘Faseren, faseren en nog meer faseren’

Grootscheepse renovatie RWZI Tilburg

Faseren, faseren en nog meer faseren. Het zuiveren van het water in de RWZI Tilburg gaat altijd door, ook tijdens komende grootscheepse renovatie waarbij de Water Zuiveringen Alliantie, bestaande uit Mobilis, Croonwolter&dros. RWB, TAUW en Sweco, en waterschap De Dommel nauw samenwerken. Reden: de waterkwaliteit moet omhoog en de installaties zijn aan vervanging toe.  

Dit is de wereld van bezinkbassins, biogasinstallaties en zuiveringsslib. De wereld van water, beton en installaties met heel veel kabels en leidingen. De RWZI van Tilburg ligt – heel toepasselijk - aan de Vloeiveldweg. Na de mechanische zuivering gaat het afvalwater naar drie voorbezinktanks waar het primair slib wordt onttrokken. Dat blijft zo. Toch staat hier een enorme operatie voor de deur. Het Definitief Ontwerp – kortweg DO – van de aeratietanks is af. Een mijlpaal. Afgelopen jaar heeft één gezamenlijk team aan het ontwerp voor dit deelproject gewerkt. Daarnaast lopen andere deelprojecten, zoals de aanpassing van de mechanische zuivering, de bedrijfswaterinstallatie en de vervanging van diverse assets op de rwzi, de zogenaamde Lange Termijn Assets Planning (LTAP).

Raamcontract

Waterschap De Dommel heeft bij deze renovatie gekozen voor een raamcontract van drie jaar met de optie om drie keer een jaar te verlengen. Binnen deze raamovereenkomst is het ontwerp in een bouwteam uitgewerkt. Grote voordeel is dat de verschillende experts veelvuldig kunnen overleggen en afstemmen. ‘Buiten de aanpassing van de aeratietanks wisten we eigenlijk nog weinig over de inhoud van dit project toen we het contract tekenden. Maar het is juist prettig om gezamenlijk op te trekken en te beslissen. Voor de afzonderlijke fases maken we verschillende ontwerpen, maar die moeten uiteindelijk allemaal passen binnen één 3-d-model’, licht André Welmer, technisch manager toe, terwijl we de bouwkeet verlaten.

Joop Hekkelaan, projectleider vult aan: ‘Iedereen deelt dezelfde keet, ook het waterschap, dus we weten elkaar makkelijk te vinden. We willen voorjaar 2023 buiten starten met de uitvoering. Komende maanden werken we aan het UO, - het Uitvoerings Ontwerp -. Eén bouwteam werkt prettig omdat je de bouwexpertise meteen koppelt aan de kennis van beheer en onderhoud van het waterschap. Het beste van beide werelden komt hier bij elkaar. In totaal zijn ruim 30 mensen betrokken bij het 3D-ontwerp. Belangrijk is dat iedereen achter het ontwerp staat. Daarnaast werken we met een open boekhouding. Techniek en kwaliteit wegen hier minimaal even zwaar als geld. Dat geeft positieve energie.’

De betonnen waterbassins liggen er nog goed bij en kunnen na 25 jaar nog uitstekend een ronde mee. ‘Virtual Reality is niet nodig. Hier is nu al te zien hoe de zuivering eruitziet.’ Zuinig omgaan met nieuwe grondstoffen en zoveel mogelijk hoogwaardig hergebruiken zijn dan ook uitgangspunten bij het ontwerp.

Eén bouwteam werkt prettig omdat je de bouwexpertise meteen koppelt aan de kennis van beheer en onderhoud van het waterschap. Het beste van beide werelden komt hier bij elkaar.

‘Ingewikkeld zijn de acht faseringen om het werk uit te voeren zonder het proces te verstoren. Het water blijft naar de rwzi toekomen, ook tijdens de ombouwfase.’ Fase voor fase gaan de tanks uit bedrijf. Grootste risico is een dalende effluentkwaliteit door beperkte beschikbaarheid van tankvolume en beluchting tijdens de ombouw. ‘Dat risico wil je vermijden, dus daar nemen we extra beheersmaatregelen voor. Verder is veiligheid tijdens de bouw een belangrijk aandachtspunt. We hebben hier te maken met diepe tanks en besloten ruimtes. Dat vergt extra voorbereiding van maatregelen. Daarnaast is veiligheid voor de exploitatiefase een belangrijk punt. Een goed doordacht ontwerp zorgt ervoor dat ook na oplevering medewerkers veilig aan de slag kunnen’, somt André de belangrijkste van de 26 risico’s op.

"Ingewikkeld zijn de acht faseringen om het werk uit te voeren zonder het proces te verstoren. Het water blijft naar de rwzi toekomen, ook tijdens de ombouwfase. Fase voor fase gaan de tanks uit bedrijf."
André Welmer, Technisch Manager Mobilis

De oplopende prijzen en materiaal schaarste zijn ook bij dit project een belangrijk aandachtspunt. Al verwacht Joop dat een aantal prijzen de komende maanden zullen dalen. ‘Vanwege lange levertijden is het noodzakelijk een aantal onderdelen al vroegtijdig te bestellen zoals de hoofdverdelers. Vooral de onderdelen met chips hebben een lange levertijd. Soms zou een glazen bol handig zijn.’

  • Opdracht: Renovatie RWZI Tilburg
  • Opdrachtgever: Waterschap De Dommel
  • Opdrachtnemer Combinatie CMC Mobilis en Croonwolter&dros
  • WZA-partners: Tauw en RWB
  • Contractvorm: Raamcontract plus Bouwteam
  • Geplande uitvoering: 2023-2024

Eind september is het Definitieve Ontwerp van RWZI Tilburg gepresenteerd aan het bestuur van Waterschap De Dommel en het complete bouwteam. Het resultaat is een robuuste installatie met het oog op toekomstige ontwikkelingen, kosten, energie en beperken van (lachgas)emissies.

Stuur verhaal door