Bouwen en het beperken van hinder

Vroeg begonnen is veel gewonnen 

December 2023 - GWW-Bouw

Naast een goed ontwerp en passende technologische oplossingen is optimaal omgevingsmanagement een belangrijk onderdeel tijdens werkzaamheden aan infrastructurele werken. Een prominent aandachtspunt binnen dat omgevingsmanagement vormt het beperken van hinder en hinderbeleving. Het is een discipline die een intensieve projectmatige betrokkenheid én een vroegtijdig aanschuiven rond de overlegtafel vereist. Dát zeggen Mariëlle de Ruijsscher en Jeroen Ruzicka, die respectievelijk als omgevingsmanager en consultant binnen Croonwolter&dros actief zijn. "We zijn uitvoerders, maar hebben de verantwoordelijkheid om alles op rolletjes te laten lopen."

Bij renovatie, onderhoud, maar ook nieuwbouw gaat hinderbeperking steeds meer hand-in-hand. Niet alleen zorgt de leeftijd van objecten ervoor dat vele werkzaamheden in een bepaald areaal tegelijkertijd en binnen een zo kort mogelijk tijdsbestek moeten worden uitgevoerd. Het is ook zaak dat allemaal op het meest geschikte moment te doen, bijvoorbeeld wanneer de verkeersdrukte het kleinst is. "Tegelijk willen semi-overheden, burgers, bedrijven en hulpdiensten steeds vaker betrokken worden bij de besluitvorming", meent De Ruijsscher. "Dat alles vraagt om een goede samenwerking tussen opdrachtnemer, opdrachtgever, omgeving en belanghebbenden. Als aannemer moet je niet alleen kijken naar de uit te voeren werkzaamheden. Met het oog op hinderbeperking moet de focus veel breder zijn. Wij zijn een specialist die weet wat vanuit de techniek en uitvoering impact heeft op de omgeving en hoe vandaaruit overlast procesmatig en via bepaalde maatregelen kan worden gereduceerd. Daarover gaan we samen het gesprek aan. Met de direct betrokkenen, maar bijvoorbeeld ook met specialisten op het gebied van verkeersmanagement en communicatie."

 

"Dat alles vraagt om een goede samenwerking tussen opdrachtnemer, opdrachtgever, omgeving en belanghebbenden".
Mariëlle de Ruijscher, omgevingsmanager

Fasegewijs

Vroeg begonnen is veel gewonnen. Ook in het geval van hinderbeperking. "Een hinderarme uitvoering wordt vanuit de opdrachtgever steeds vaker als projectdoelstelling geformuleerd", vervolgt Ruzicka, die namens de afdeling Technologie & Ontwikkeling veelvuldig verantwoordelijk is voor het maken van kwaliteitsplannen in de tenderfase. "Aan ons de taak om dat doel te realiseren. Daar maken we al in de tenderfase via strategische samenwerkingen een begin mee. Zo krijgen we op voorhand minimale eisen mee waaraan qua hinderbeperking moet worden voldaan vanuit de opdrachtgever zélf, maar ook andere overheden, omliggende bedrijven en hulpdiensten." 

De opdrachtgever kan natuurlijk niet alles overzien, zeker niet op uitvoeringsgebied. Juist dan is Croonwolter&dros in staat om met diverse instrumenten en initiatieven een meerwaarde te bieden en daarmee een basis te leggen voor de best mogelijke projectplanning, een sluitend verkeersplan en een vlekkeloze informatievoorziening. Bijvoorbeeld door werkzaamheden op een slimme manier te combineren waarmee de stremmingsduur verkort wordt en de verkeershinder wordt beperkt. "Maar ook door bepaalde werkzaamheden buiten het stremmingsblok voor te bereiden, de verkeersluwe periode op basis van verkeersanalyses voor scheepvaart en wegverkeer te kiezen voor de uitvoering en daarnaast bepaalde renovatiewerkzaamheden al tijdens onze reguliere onderhoudsnachten te laten plaatsvinden", aldus Ruzicka. Het zijn activiteiten die na gunning van de tender verder worden aangescherpt en geconcretiseerd. "In de projectfase richten we ons vooral op de zaken die vanuit de techniek en de gesprekken met stakeholders en omgeving aan het licht komen en in de voorbereidende fase nog niet bekend waren", legt De Ruijsscher tot slot uit. "Aansluitend stemmen we de werkzaamheden altijd nader af met gemeenten en andere belanghebbenden."

 

"Een hinderarme uitvoering wordt vanuit de opdrachtgever steeds vaker als projectdoelstelling geformuleerd".
Jeroen Ruzicka, Consultant

Hinderbeperking in de praktijk: Groot Onderhoud Bruggen en Sluizen (GOBS) in Flevoland

Om storingen te minimaliseren en de veiligheid te optimaliseren, is aannemerscombinatie Triple B (Croonwolter&dros en Hollandia Services) in opdracht van de Provincie Flevoland medeverantwoordelijk voor het moderniseren van dertien bruggen en elf sluizen binnen de provincie. Zo worden de installaties, bediening op afstand, maar ook de sluisdeuren en brugvallen vervangen of opgeknapt. Daar er binnen het areaal sprake is van meerdere objecten, is het in het kader van hinderbeperking mogelijk om te ‘spelen’ qua uitvoering. Bijvoorbeeld door niet elk object als afzonderlijk te zien, maar over de objecten heen een generieke aanpak te creëren. Zoals bijvoorbeeld bij de Vaartsluis en Zuidersluis. "Omdat beide vlak bij elkaar liggen, kunnen we de renovatiewerkzaamheden van deze twee objecten deels overlappend uitvoeren", vertelt Mariëlle de Ruijsscher. "Daardoor is de Hoge Vaart bij Almere maar één keer gestremd en hebben zowel scheepvaart als wegverkeer minimaal overlast van de werkzaamheden."

Omgevingsmanager Mariëlle de Ruijscher en Consultant Jeroen Ruzicka zijn namens Croonwolter&dros samen verantwoordelijk voor het maken van kwaliteitsplannen in de tenderfase. 

Een hinderarme uitvoering wordt vanuit de opdrachtgever steeds vaker als projectdoelstelling geformuleerd. Croonwolter&dros maakt hier in de tenderfase via strategische samenwerkingen een begin mee.

Stuur verhaal door